Khuyến mãi hot: - FreeShip, COD toàn quốc, Được kiểm tra trước khi nhận (ngoại trừ Lazada) - có mặt Trên Shopee, Lazada. Chat nhằm HD đặt đơn hàng - dịch vụ thương mại giặt hấp Doctor giá bán chỉ 80k - thương mại & dịch vụ thay lòng Doctor giá chỉ chỉ 350k - tặng Voucher 50K khi mua tại shop lần tiếp sau
","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl03","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":2004,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg"},"attributes":"attribute_pa_size-doctor":"4","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl04","variation_description":" Xem bỏ ra tiu1ebft ","variation_id":2005,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"5","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl05","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":2006,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"6","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl06","variation_description":" Xem chi tiu1ebft ","variation_id":2007,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"7","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl07","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":2008,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"8","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl08","variation_description":" Xem bỏ ra tiu1ebft ","variation_id":2009,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"9","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"33","width":"23","height":"13","dimensions_html":"33 × 23 × 13 cm","display_price":1650000,"display_regular_price":2890000,"image":"title":"629315541074040","caption":"","url":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","alt":"","src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg","srcset":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-600x600.jpg 600w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg 300w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-150x150.jpg 150w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg 100w, https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg 720w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duytanuni.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/629315541074040-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1451,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2016tl09","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":2010,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg">">Chọn Size:
Chọn một tùy chọn3456789Xóa