Audio Preview


Bạn đang xem: Đọc truyện tam quốc diễn nghĩa mp3

remove-circle mạng internet duytanuni.edu.vn's in-browser audio player requires JavaScript khổng lồ be enabled. It appears your browser does not have it turned on. Please see your browser settings for this feature.
EMBED (for wordpress.com hosted blogs and duytanuni.edu.vn công trình tags)
Flag this thành công for Graphic Violence Explicit Sexual nội dung Hate Speech Misinformation/Disinformation

Audio Preview


Tam Quốc Diễn Nghĩa – La tiệm Trung (120 tập) _ fan đọc - Ngọc Minh với Nam Dương

Audio Preview


Tam Quốc Diễn Nghĩa – La tiệm Trung (120 tập) _ bạn đọc - Ngọc Minh cùng Nam Dương
Addeddate 2015-09-09 11:45:06 Identifier Hoi019ThanhHaPhiTaoThaoDungBinhLauBachMonLaBoTuyetMenh Scanner mạng internet duytanuni.edu.vn HTML5 Uploader 1.6.3
161,936 Views

6 Favorites

download OPTIONS
1 Lời ra mắt tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa – La cửa hàng Trung.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 001 Tiệc sân vườn đào, nhân vật kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, khả năng lập công.mp3 download

Audio Preview


Hồi 002 Trương Dực Đức giận tiến công đốc bưu; Hà Quốc Cữu mưu giết thịt quan hoạn.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 003 Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; sử dụng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố.mp3 download

Audio Preview


Hồi 004 phế truất Hán Đế, è cổ Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, bạo gan Đức dưng kiếm.mp3 download

Audio Preview


Hồi 005 phạt hiệu triệu, những trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa ngõ quan, ba hero đánh Lã Bố.mp3 download

Audio Preview


Hồi 006 Đốt Kim Quyết, Đổng Trác có tác dụng càn; đậy ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 007 Viên Thiệu qua ước đánh Công Tôn; Tôn Kiên thanh lịch sông đá lưu Biểu..mp3 download

Audio Preview


Hồi 008 Vương tứ đồ khéo dụng liên trả kế; Đổng quá tướng náo hễ Phượng Nghi Đình.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 009 Trừ hung bạo, Lã ba giúp tư đồ; chiếm phần Trường An, Lý Thôi nghe đưa Hủ.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 010 Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; trả thù bố, Tào Tháo cất quân.mp3 download

Audio Preview


Hồi 011 lưu huỳnh Thúc cứu Khổng Dung sinh sống Bắc Hải; Lã Ôn Hầu phá Tào tháo thành Bộc Dương.mp3 download

Audio Preview


Hồi 012 Đào Cung Tổ tía lần nhượng từ bỏ Châu; Tào dạn dĩ Đức một phen đánh Lã Bố.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 013 Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa nhì lần cứu giá.mp3 download

Audio Preview


Hồi 014 Tào khỏe khoắn Đức rời giá mang đến Hứa Đô; Lã Phụng Tiên vẫn đêm cướp Từ Quận.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 015 Thái Sử Từ si đả đái Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng tấn công Nghiêm Bạch Hổ.mp3 download

Audio Preview


Hồi 016 cửa ngõ nha môn, Phụng Tiên phun kích; Sông Vị Thủy, táo bạo Đức thua quân..mp3 download

Audio Preview


Hồi 017 Viên Công Lộ chứa bảy cánh quân; Tào mạnh Đức gặp ba ông tướng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 018 đưa Văn Hòa liệu kế đánh chiến hạ giặc; Hạ Hầu Đôn rút thương hiệu nuốt bé ngươi.mp3 download

Audio Preview


Hồi 019 Thành Hạ Phì, Tào Tháo sử dụng binh; Lầu Bạch Môn, Lã bố tuyệt mệnh.mp3 download

Audio Preview


Hồi 020 Tào A Man ra săn ruộng hứa hẹn Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu vào nội các.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 021 Tào toá uống rượu luận anh hùng; quan tiền Công lừa mưu giết mổ Xa Trụ.mp3 download

Audio Preview


Hồi 022 Viên, Tào phần lớn cất bố quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 023 Nễ thiết yếu Bình khỏa thân mắng giặc; cat Thái Y đầu độc bị hình..mp3 download

Audio Preview


Hồi 024 Quốc tặc hành hung giết thịt quý phi; Hoàng Thúc thua thảm chạy lịch sự Viên Thiệu.mp3 download

Audio Preview


Hồi 025 Đóng Thổ Sơn, quan Công giao ước cha việc; cứu Bạch Mã, Tào Tháo ra khỏi vòng vây.mp3 download

Audio Preview


Hồi 026 Viên bạn dạng Sơ hao binh tổn tướng; quan lại Vân trường treo ấn gói vàng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 027 Mỹ Nhiệm Công cưỡi một chiến mã bay ngàn dặm; Hán lâu Hầu chém sáu tướng phá năm quan.mp3 download

Audio Preview


Hồi 028 Chém trẹo Dương, bạn bè hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 029 tiểu Bá vương vãi giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông.mp3 download

Audio Preview


Hồi 030 Đánh quan tiền Độ, bạn dạng Sơ bại trận; giật Ô Sào, bạo dạn Đức đốt lương..mp3 download

Audio Preview


Hồi 031 Tào toá ở yêu quý Đình, phá vỡ phiên bản Sơ; Huyền Đức sang ghê Châu, nương nhờ vào Lưu Biểu.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 032 Cướp cam kết Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, hứa hẹn Du hiến kế.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 033 Tào Phi nhân loạn rước Chân Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 034 trệu phu nhân nấp nghe chuyện kín; lưu huỳnh Thúc nhảy chiến mã Đàn Khê..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 035 Huyền Đức qua nam giới Chương, chạm chán người ẩn dật; Đan Phúc mang đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 036 Huyền Đức cần sử dụng mẹo tập kích Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa chiến tiến cử Gia Cát..mp3 download

Audio Preview


Hồi 037 bốn Mã Huy nhì lần tiến cử danh sĩ, giữ Huyền Đức tía lượt mang đến tận lều tranh..mp3 download

Audio Preview


Hồi 038 Long Trung quyết kế thiên hạ phân chia ba; Tôn thị báo thù, ngôi trường Giang đại chiến.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 039 Thành khiếp Châu, công tử tía lần ước kế; Gò bác bỏ Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 040 trệu Phu Nhân Bàn Hiến ký Châu; Gia cát Lượng Hỏa Thiêu Tân Dã.mp3 download

Audio Preview


Hồi 041 lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 042 Trương Dực Đức Đại Náo mong Trường Bản; lưu lại Dự Châu thua trận Chạy cửa Hán Tân.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 043 Gia mèo Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính cần sử dụng sức bác lời chúng..mp3 download

Audio Preview


Hồi 044 Khổng Minh sử dụng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 045 cửa ngõ Tam Giang, Tào tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo..mp3 download

Audio Preview


Hồi 046 sử dụng Chước lạ, Khổng Minh mượn tên; dưng kế mật, Hoàng cái chịu nhục..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 047 Hám Trạch mật dâng thư trả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên trả kế..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 048 Mở tiệc yến, Tào tháo dỡ ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 049 Đàn thất tinh, Gia mèo cầu phong; cửa ngõ Tam Giang, ngao du phóng hỏa..mp3 download

Audio Preview


Hồi 050 Gia cát Lượng khéo tình con đường Hoa Dung; quan liêu Vân Trường vày nghĩa tha Tào Tháo..mp3 download

Audio Preview


Hồi 051 Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn..mp3 download

Audio Preview


Hồi 052 Gia cát Lượng từ chối Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo đem Quế Dương..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 053 quan liêu Vân trường tha Hoàng Trung không giết; tôn kính Mưu đánh Trương Liêu bị thua..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 054 Ngô Quốc Thái đến chùa coi rể hiền; diêm sinh Thúc cồn phòng cưới bà xã mới..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 055 Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh nhì phen trêu tức Chu Công Cẩn..mp3 download

Audio Preview


Hồi 056 Tào túa mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh cha lần trêu tức Chu Du..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 057 cửa ngõ Sài Tang, Ngọa Long cho viếng tang; thị xã Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc..mp3 tải về

Audio Preview


Xem thêm: Top 12 Máy May Mini Cmd Có Tốt Không, Kinh Nghiệm Lựa Chọn Máy May Mini

Hồi 058 Mã mạnh dạn Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, bỏ áo..mp3 download

Audio Preview


Hồi 059 hứa Chử cởi trần tấn công Mã Siêu; Tào cởi xóa thư lừa Hàn Toại..mp3 download

Audio Preview


Hồi 060 Trương Vĩnh Niên hỏi căn vặn Dương Thu; Bàng Sĩ Nguyên bàn rước Tây Thục..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 061 Triệu Vân ngăn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền chuyển thư đánh lui Tào Man..mp3 download

Audio Preview


Hồi 062 giữ lại Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công.mp3 download

Audio Preview


Hồi 063 Gia cát Lượng nhức lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 064 Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 065 Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức dấn chức được khu đất Tây Thục.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 066 quan liêu Vân trường một đao tới hội; Phục phi tần vì nước vứt mình.mp3 download

Audio Preview


Hồi 067 Bình Hán Trung, Tào cởi thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 068 Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả từ quăng chén bát đùa Tào Tháo.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 069 Bói Chu Dịch, quản lí lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm fan tử tiết.mp3 download

Audio Preview


Hồi 070 TrươngPhi khỏe, dùng mưu mang Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế chiếm Thiên Đăng Sơn.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 071 chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn chiến hạ sức mỏi; giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 072 Gia cat Lượng dùng mẹo đem Hán Trung; Tào A Man thu binh về Tà Cốc.mp3 download

Audio Preview


Hồi 073 Huyền Đức đăng vương Hán Trung Vương; Vân Trường xâm lăng Tương Dương quận.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 074 Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; quan liêu Công khơi loại nước, ngập cả bảy đạo quân.mp3 download

Audio Preview


Hồi 075 quan lại Vân trường cạo xương chữa trị thuốc; Lã Tử Minh áo trắng thanh lịch đò.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 076 tự Công Minh đánh đến Miện Thủy; quan liêu Vân Trường chiến bại chạy ra Mạch Thành.mp3 download

Audio Preview


Hồi 077 Núi Ngọc Toàn, quan lại Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào tháo cảm thần.mp3 download

Audio Preview


Hồi 078 Chữa căn bệnh nhức đầu, sợ hãi thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, không còn số gian hùng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 079 Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; cháu hại chú, lưu lại Phong chịu đựng tội.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 080 Tào phi quăng quật Hiến Đế, giật vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối mẫu đại thống.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 081 cấp báo thù, Trương Phi bị hại; muốn rửa hận, tiên chủ chứa quân.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 082 Tôn Quyền sản phẩm Ngụy, chịu đựng cửu tích; Tiên nhà đánh Ngô, thưởng sáu quân.mp3 download

Audio Preview


Hồi 083 Đánh Hào Đình, tiên công ty bắt được thù nhân; duy trì Giang Khẩu, thư sinh đựng làm đại tướng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 084 Lục Tốn đốt sạch mát trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ chén bát trận.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 085 lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia cat Lượng ngồi yên ổn bình năm đạo.mp3 download

Audio Preview


Hồi 086 Tần bật biện bác, hỏi căn vặn Trương Ôn; từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 087 Đánh phái nam khấu, quá tướng chứa quân; kháng thiên binh, Man vương vãi bị bắt.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 088 Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, dạn dĩ Hoạch bố phen bị bắt.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 089 Võ vương hầu tư phen dùng mẹo; nam giới Man vương vãi năm lượt vào tròng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 090 Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt gần cạnh mây, bảy lần bắt táo bạo Hoạch.mp3 download

Audio Preview


Hồi 091 Tế sông Lư, quá tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dưng biểu.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 092 Triệu Tử Long ra sức thịt năm tướng; Gia cat Lượng dùng mẹo đoạt cha thành.mp3 download

Audio Preview


Hồi 093 Khương Bá Ước về sản phẩm Khổng Minh; Võ vương Hầu mắng bị tiêu diệt Vương Lãng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 094 Gia cat Lượng nhân tuyết phá quân Khương; tư Mã Ý cấp tốc tay bắt dũng mạnh Đạt.mp3 download

Audio Preview


Hồi 095 Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt.mp3 download

Audio Preview


Hồi 096 Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu.mp3 download

Audio Preview


Hồi 097 Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy cần sử dụng mẹo hiến thư..mp3 download

Audio Preview


Hồi 098 Đuổi quân Hán, Vương tuy vậy mắc mưu; Úp nai lưng Thương, Võ Hầu thắng trận..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 099 Gia cát Lượng cả phá quân Ngụy; tứ Mã Ý vào chiếm Tây Xuyên.mp3 download

Audio Preview


Hồi 100 Quân Hán chiếm trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt..mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 101 Ra Lũng Thượng, Gia cat giả làm cho thần; Vào kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo.mp3 download

Audio Preview


Hồi 102 tứ Mã Ý chỉ chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 103 Hang Thượng Phương, tư Mã mắc nạn; đụn Ngũ thượng, Gia cat dâng sao.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 104 Rơi sao lớn, vượt tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía.mp3 download

Audio Preview


Hồi 105 Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy công ty dỡ lấy mâm thừ lộ.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 106 Công Tôn Uyên thua thảm trận, chết ở Tương Bình; tư Mã Ý trả ốm, lừa được Tào Sảng.mp3 download

Audio Preview


Hồi 107 Ngụy nhà trao quyền họ bốn Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 108 trong mưa tuyết, Đinh Phụng tấn công đoản binh; trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 109 Vây bốn Mã, mưu kỳ lạ Khương Duy; bỏ Tào Phương, quả báo công ty Ngụy.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 110 Văn Ương một ngự thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn.mp3 download

Audio Preview


Hồi 111 Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia cat Đản khởi nghĩa đánh bốn Mã Chiêu.mp3 download

Audio Preview


Hồi 112 cứu vãn Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; mang Trường Thành, Bá Ước cần sử dụng binh.mp3 download

Audio Preview


Hồi 113 Đinh Phụng Lập mẹo tấn công Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải.mp3 download

Audio Preview


Hồi 114 Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy vứt lương phá quân Ngụy.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 115 Xuống chiếu thu quân, Hậu công ty tin gièm; Mượn nghề làm cho ruộng, Khương Duy lánh vạ.mp3 download

Audio Preview


Hồi 116 Đường Hán Trung, bình thường Hội phân chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh.mp3 download

Audio Preview


Hồi 117 Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia cat Chiêm chết tại thành Miên Trúc.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 118 Khóc miếu tổ, lưu lại Thầm từ tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công.mp3 tải về

Audio Preview


Hồi 119 mang đầu hàng, kế xuất xắc thành chuyện hão; nhường nhịn ngôi báu, fan sau học tập lối xưa.mp3 download

Audio Preview


Hồi 120 Tiến Đỗ Dự, lão tướng dưng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại phù hợp nhất.mp3 download

Uploaded by Dalife on September 9, 2015