Thu Hồi Hoặc Thay Thế Thư Email Bạn Đã Gửi, Gửi Hoặc Hủy Việc Gửi Thư Trong Gmail

Outlook cho duytanuni.edu.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Office dành cho doanh nghiệp Xem thêm…Ít hơn

Với chức năng thu hồi thư, thư bạn đã gửi đi sẽ được truy xuất khỏi hộp thư của những người nhận vẫn chưa mở thư này. Bạn cũng có thể thay bằng một thư thay thế. Ví dụ: nếu bạn quên đưa vào tệp đính kèm, bạn có thể tìm cách rút lại thư và gửi thư thay thế có tệp đính kèm.

Đang xem: Thu hồi hoặc thay thế thư email bạn đã gửi

Chức năng thu hồi thư sẵn dùng sau khi bạn bấm vào Gửi và chỉ sẵn dùng nếu cả bạn và người nhận có tài khoảnduytanuni.edu.vn 365 hoặc tài khoản email duytanuni.edu.vn Exchange trong cùng một tổ chức.

Để thu hồi và thay thế thư

Trong cửa sổ ngăn thư mục trái của cửa sổ Outlook, chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi. Bạn phải bấm đúp để mở thư. Việc chọn thư để hiển thị trong ngăn đọc sẽ không cho phép bạn thu hồi thư.

Nếu bạn có Dải băng Cổ điển, từ tab Thư, chọn Hành động > hồi Thư Này.

*

Nếu bạn có Dải băng đơn giản, hãy chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh khác (…). Trỏ tới Hành động và chọn Thu hồi Thư Này

*

Lưu ý: 

Bạn không thể thu hồi thư được Bảo vệ Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn không thể thu hồi thư trong Outlook trên web.

Bấm Xóa bản sao chưa đọc của thư này hoặc Xóa bản sao chưa đọc và thay bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu bạn muốn gửi thư thay thế, hãy soạn thư và bấm Gửi.

Để kiểm tra việc thu hồi

Sự thành công hoặc thất bại của việc thu hồi thư phụ thuộc vào thiết đặt của người nhận trong Outlook. Bảng sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Trên máy tính của người nhận, trong mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu được chọn.

Lưu ý: Để xem thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư đến của người nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, thì thư gốc sẽ được xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của người nhận.

Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là đã đọc (xem trong Ngăn Đọc không được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, muốn xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của người nhận.

Bạn gửi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Trên máy tính của người nhận, trong mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu không được chọn.

Lưu ý: Để xem thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư đến của người nhận.

Trên máy tính của người nhận, một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư thu hồi vẫn còn.

Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là đã đọc (xem trong Ngăn Đọc không được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, muốn xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của người nhận.

Bạn gửi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Trên máy tính của người nhận, do quy tắc hoặc do hành động của người nhận, thư gốc được chuyển ra khỏi Hộp thư đến, đến một thư mục khác và thư thu hồi vẫn còn trong Hộp thư đến (hoặc cũng được chuyển đến một thư mục khác).

Nếu thư thu hồi và thư gốc nằm trong các thư mục riêng rẽ, thì người nhận sẽ nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Điều này xảy ra không phụ thuộc vào cấu hình của Outlook và trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư gốc và thư mới đều còn với người nhận.

Bạn gửi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Trên máy tính người nhận, do quy tắc hoặc do hành động của người nhận, cả hai thư đều được chuyển đến cùng thư mục. Kết quả tương tự như những gì xảy ra khi Outlook không được cấu hình để tự động xử lý thư.

Trên máy tính của người nhận, một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư mới vẫn còn.

Bạn gửi thư đến thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu người nhận đọc thư thu hồi có quyền truy cập đọc thư đối với tất cả các mục trên thư mục công cộng nhưng chưa đọc thư gốc, thì việc thu hồi thành công và chỉ thư mới còn lại. Bạn, là người gửi, nhận được thông báo rằng việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã đánh dấu thư gốc là đã đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc thu hồi thất bại và chỉ có thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc thu hồi thất bại và người dùng nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Cả thư cũ và thư mới vẫn còn trên thư mục công cộng.

Nếu người nhận đọc thư gốc và sau đó đánh dấu là chưa đọc, thì thư đó được coi là chưa đọc và việc thu hồi thành công.

Trong thư mục công cộng, người đọc chứ không phải người gửi có quyền quyết định sự thành công hay thất bại của việc thu hồi.

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên duytanuni.edu.vn 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay

Để thu hồi và thay thế thư

Trong Thư, ở Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm vào Mục Đã gửi.

Xem thêm:

Mở thư bạn muốn thu hồi và thay thế.

Trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành động Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bản chưa đọc rồi thay thế bằng một thư mới hoặc Xóa các bản chưa đọc rồi thay thế bằng một thư mới.

Lưu ý: Nếu bạn đang gửi thư đến nhiều người, bạn có thể muốn bỏ chọn hộp kiểm Cho tôi biết nếu tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công với từng người nhận.

Nếu bạn muốn gửi thư thay thế, hãy soạn thư và bấm Gửi.

Nếu bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì có lẽ bạn không có tài khoản Exchange Server hoặc bạn hiện đang không sử dụng duytanuni.edu.vn Office Outlook 2007. Yêu cầu có cả hai để sử dụng tính năng thu hồi.

Bạn có thể kiểm tra hộp thoại Cài đặt Tài khoản trong Outlook để biết loại tài khoản email trong hồ sơ Outlook của mình.

Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại sẽ liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra việc thu hồi

Kết quả thu hồi thành không hay không sẽ phụ thuộc vào cài đặt của người nhận trong duytanuni.edu.vn Outlook. Bốn kịch bản sau đây giải thích điều đã xảy ra trong các tình huống khác nhau, kèm theo một kịch bản bổ sung mô tả việc thu hồi thư, được gửi đến thư mục công khai của duytanuni.edu.vn Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của người nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu cầu và phản hồi khi đến đã được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên menu Công cụ, hãy bấm vào Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi bấm vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư đến của người nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, khi đó thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư cách là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là đã đọc (xem trong Ngăn Đọc không được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư cách là người gửi, muốn xóa thư nhưng thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của người nhận.

Bạn gửi thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của người nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu cầu và phản hồi khi đến không được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên menu Công cụ, hãy bấm vào Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi bấm vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư đến của người nhận.

Trên máy tính của người nhận, một trong những tình huống sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư thu hồi vẫn còn.

Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là đã đọc (xem trong Ngăn Đọc không được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư cách là người gửi, muốn xóa thư nhưng thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của người nhận.

Bạn gửi thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của người nhận, theo quy tắc hoặc do hành động của người nhận, thư gốc được chuyển đến một thư mục khác và thư thu hồi vẫn còn trong Hộp thư đến (hoặc cũng được chuyển đến một thư mục khác).

Miễn là thư thu hồi và thư gốc nằm trong các thư mục riêng rẽ thì người nhận sẽ nhận được thông báo cho biết đã không thu hồi được. Lỗi này xảy ra bất kể cấu hình của Outlook và trạng thái đọc của thư.

Cả thư gốc và thư mới đều còn với người nhận.

Lưu ý: Nếu người nhận đã đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.

Bạn gửi thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của người nhận, theo quy tắc hoặc do hành động của người nhận, cả hai thư đều được chuyển đến cùng thư mục. Việc này dẫn đến hành vi tương tự như những gì xảy ra khi Outlook không được đặt cấu hình để tự động xử lý thư.

Trên máy tính của người nhận, một trong những tình huống sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư mới vẫn còn.

Lưu ý: Nếu người nhận đã đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.

Bạn gửi thư email đến một thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi thay thế bằng thư mới.

Một trong những điều sau đây sẽ xảy ra:

Nếu người nhận đọc thư thu hồi có quyền truy nhập đọc đối với tất cả các mục trên thư mục công cộng nhưng chưa đọc thư gốc thì việc thu hồi đã thành công và chỉ còn lại thư mới. Bạn, với tư cách là người gửi, nhận được thông báo cho biết việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã đánh dấu thư gốc là đã đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc thu hồi thất bại và chỉ có thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục công cộng mà mở thư thu hồi thì sẽ không thu hồi được và người dùng nhận được thông báo cho biết không thu hồi được. Cả thư cũ và thư mới vẫn còn trên thư mục công cộng.

Nếu người nhận đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.

Xem thêm: Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 3 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 3 3Gb Ram

Trong thư mục công cộng, người đọc chứ không phải người gửi có quyền quyết định sự thành công hay thất bại của việc thu hồi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *