(Thắp 3 cây hương thơm, quỳ ngay thẳng, nạm mùi hương ngang trán niệm phệ bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời duy trì đạo

Theo tự tánh làm cho lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng quay về bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh báo hiếu cha mẹ

(Xá rồi phát âm tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chỏng Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư Từ phú Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng bọn chúng, ý muốn tự bi tiếp độ hương thơm linh. Cửu huyền Thất tổ khôn cùng thăng, bà bầu cha hiện cầm cố phước tăng tbọn họ trường. Khắp bọn chúng sanh rõ đường đạo đức nghề nghiệp, bay muội mê bệnh bậc quang quẻ minh. Ngưỡng hy vọng đức cả oai nghiêm linh, trường đoản cú bi tráng xót minh chứng phù trợ.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương thơm vào lư với phát âm bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ mọi trời fan,

Cha lành tầm thường tư một số loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo thông cảm chẳng thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười pmùi hương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân bé ảnh hiện nay,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đhình họa lễ: Nam mô Tận hư ko biến chuyển pháp giới, vượt, hiện nay, vị lai, thập phương thơm chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung ương đhình họa lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc trái đất đại từ bỏ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hay ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén cừu bọn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chỏng Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tại tiền

Chứng minc hương nguyện phước ngay tắp lự ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi chổ chính giữa đà la ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước chén bát ra domain authority, người tình đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô vớ kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, ý trung nhân đề dạ tình nhân đề dạ, người thương đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni mãng cầu, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án vớ điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm kiếm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Nlỗi Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thunghỉ ngơi nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn nắn đến cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả muốn thường,

Làm bé hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn dưới bên trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu sinh làm cho ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình dáng,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết người mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phđộ ẩm thiết bị lấy dưng trường đoản cú mẫu mã,

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,

Thấy cơm trắng, người mẹ cực kỳ khiếp sợ,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn uống.

Lòng bỏn xẻn tiền căn không chấm dứt,

Sợ chúng ma giật giựt của bà,

Cơm chuyển chưa đến mồm đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy điều đó khổ sở thê thảm,

Mục Kiền Liên mến thương xót thương thơm,

Mau mau về mang lại giảng con đường,

Bạch cùng Sư phú tầm phương giải nàn.

Phật mới bảo cụ thể căn uống nơi bắt đầu.

Rằng bà mẹ ông cội tội siêu sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân bắt buộc ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu phệ,

Tiếng vang đồn thấu cho cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì chưng Thiên vương

Cộng cha cõi sáu phương thơm tụ họp,

Cũng ko pmùi hương cứu vớt tế chị em ngươi,

Muốn cho cứu vớt đặng mạng tín đồ,

Phải dựa vào thần lực của mười phương thơm Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho những người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến ngay gần,

Truyền đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười pmùi hương Tăng mọi dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, hoa trái năm màu sắc.

Lại đề nghị tậu giường ở nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức mười phương tchúng ta thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành cực kỳ thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện nay chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng hầu như đủ,

Dầu chỗ nào cũng tập hợp về,

Như bạn tnhân hậu định sơn khê,

Tránh điều phiền hậu não siêng về Thiền-na.

Hoặc tín đồ đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc tín đồ thọ hạ kinh hành,

Chẳng đắm đuối quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phát,

Và số đông hàng Duyên ổn Giác, Thanh hao Văn uống,

Hoặc clỗi Bồ-tát mười phương,

Hiện hình có tác dụng sãi ở ngay gần chúng sanh.

Đều trì giới hết sức thanh, khôn xiết tịnh,

Đạo đức dày chánh định crộng trung ương,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng tchúng ta lãnh bát cơm lục hoà.

Người như thế nào bao gồm tìm ra thứ thực,

Đặng cúng dường Tự tđọng Tăng thời,

Hiện chi phí prúc chủng loại của bạn,

Bà con quyến ở trong thảy phần nhiều nhờ ơn.

Tam trang bị khổ có lẽ rằng thoát khỏi,

Chình họa tkhô cứng đàng hoàng hưởng trọn tbọn họ thoải mái và tự nhiên,

Nhỏng còn cha mẹ hiện tại chi phí,

Nhờ đó cũng đặng bá niên tchúng ta trường;

Nhỏng phụ huynh bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang đãng thắp sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy bảo mười pmùi hương Tăng bọn chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước Khi thọ thực lũ ctốt,

Phải cầu chụ nguyện cho người tín gia.

Cầu thất vậy bà bầu cha thí nhà,

Định tinh thần quán đầy đủ hãy nhớ là,

Cho dứt định ý hành tthánh thiện,

Mới sử dụng phđộ ẩm thứ bọn tiền hiến dâng.

khi thọ dụng, nên an vật dụng thực,

Trước Phật đài hoặc từ bỏ tháp trung,

Clỗi Tăng crúc nguyện viên dung,

Sau rồi trường đoản cú một thể tbọn họ sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chỏng Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui vẻ,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu bi thảm.

Mục Liên chủng loại cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được rã,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ con nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ cạnh tranh ra.

Nlỗi sau đồ đệ xuất gia,

Vu Lan Bồn pháp dùng mà lại độ sinh.

Độ cha mẹ còn đương tại vắt,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi khôn cùng thông,

Ta vừa muốn nói bé ngay thức thì hỏi theo.

Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam đàn bà,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan tiền,

Cùng mặt hàng lê đồ vật vạn dân cõi tục.

Nlỗi chí mong mỏi đền ơn phụ huynh,

Lúc Này cùng thất nuốm tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy tưng năm,

Sau Khi kiết hạ chỏng Tăng tựu về.

Chính trước kia Phật Đà hoan tin vui,

Phải tậu sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén bát tinc anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tđọng bọn chúng Tăng cúng dường.

Đặng nguyện cầu tuy vậy con đường ngôi trường thọ,

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ đưa ra,

Cùng cầu thất núm đồng thì,

Lìa nơi ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng phước nhân duyên vui rất đẹp,

Lại xa lìa nạn đau buồn thân,

Môn sinh Phật tử đon đả,

Hạnh tu hiếu thuận bắt buộc cần được chăm.

Thường nguyện cầu thung hulặng an hảo

Cùng bảy đời phụ chủng loại rất sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy hàng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm nám yêu cầu thường.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chỏng Tăng,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lo âu lưu giữ,

Mới phải là Thích tử Thiền lành môn.

Vừa nghe ngừng Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tđọng bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vãn vớt, chúng sinh muôn chủng loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP. CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thusống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Chỏng Tăng câu hội rất đông,

Tính ra đến số hai muôn tám ndở người,

Lại cũng có thể có những sản phẩm Bồ-tát,

Hội tại phía trên đầy đủ khía cạnh hay thường xuyên,

Bấy giờ đồng hồ, Phật lại xuất phát,

Cùng sản phẩm đại chúng Nam phương thực hiện.

Đáo buôn bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương thô quăng quật đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn vội vàng đến khu vực,

Lạy ngay tức thì tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái xấu hổ,

Chẳng gọi sao Phật lạy lô xương,

Vội tiến thưởng xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Prúc tía phương bốn loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong các môn đồ,

Ngươi là đệ tử mở màn dày công.

Bởi chưa biết đục trong chưa rõ,

Nên vày ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp xưa nay,

Cho phải trong các số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có ông bà phụ huynh,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh,

Luân hồi sinh tử, tử sinh,

Lục thân đời trước, thi thể còn phía trên.

Ta lễ bái kỉnh bạn chi phí bối,

Và ngậm ngùi bởi ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa khó coi.

Ngươi cần mẫn xét soi mang đến kỹ,

Phân có tác dụng hai bên đàn bà, bên nam giới,

Để mang lại phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo phái nữ nam giới chất chồng.

Đức A-nan trong lòng thiết tha,

Biết làm sao phân minh khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật bày tỏ,

Vì khó chọn lựa gái trai bây giờ.

Còn sanh chi phí dễ bề sắp xếp,

Cách đứng đi ăn diện minh bạch,

Chớ Khi tan xác tiêu hình,

Xương ai nlỗi nấy, nặng nề nhìn cực nhọc phân.

Phật bắt đầu bảo: A-nan cần hiểu rõ,

Xương nữ nam giới tách biệt ví dụ,

Đàn ông xương White nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ Đen thâm nám dễ dàng quan sát.

Ngươi gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi bầy bà sinh đẻ nhưng mà ra,

Sanh bé ba đấu tiết ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi nhỏ.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương lũ bà, Black nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi thiết,

Xót thương thơm bố mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn cầu Phật thi ân bảo ban,

Pmùi hương pháp như thế nào báo hiếu song thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta vẫn giãi tỏ hơi nghe!

Thân đàn bà các bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, tnhị đậu tợ sương,

Mai chiều cất giữ sợ tung phi lý.

Tháng thiết bị nhì dường như sữa đặc.

Tháng thứ cha nhỏng viên tiết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện nay sinch rõ ràng.

Tháng vật dụng sáu lục căn(<2>) rất nhiều đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ nang lông,

Cộng tầm thường mang lại số tám muôn bốn ndở người.

Tháng thứ tám trọn vẹn tạng che.

Chín tháng thì vừa đủ vóc hình.

Mười mon là mang lại kỳ sinh.

Nếu bé hiếu thuận xuôi mình ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi tráng thân mẫu mã.

Nó tung hoành đạp quấu bừa bãi,

Làm cho cha mẹ hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ ko thuộc tỏ phân.

khi sanh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví nhỏng được bạc được tiến thưởng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa chị em mười phần đề nghị tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười tháng ngôi trường điều tỉ mỷ hầu hết bề.

Thứ hai sinh đẻ ghê tởm,

Chịu đựng đau Chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều đồ vật tía, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thđọng tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy mang lại nhỏ.

Điều máy năm lại còn lúc ngủ,

Ướt bà bầu ở, khô ráo phần con.

Thứ đọng sáu sú nước nnhị cơm,

Miễn nhỏ no ấm chẳng nhờm, chẳng kinh.

Điều sản phẩm bảy ko chê ô uế,

Giặt thiết bị dơ bẩn của tphải chăng không phiền khô.

Thứ tám chẳng nỡ chia cách,

Nếu bé đi vắng phụ vương pthánh thiện người mẹ lo

Điều máy chín miễn bé vui miệng,

Dầu cần sở hữu nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm cho,

Chẳng màng lỗi lầm, bị giam bị vắt.

Điều sản phẩm công nghệ mười chẳng đam mê trau chuốt,

Dành mang đến con những cuộc thanh lỏng lẻo,

Thương thơm bé nhỏng ngọc nlỗi kim cương,

Ơn phụ thân, nghĩa bà mẹ sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong bọn chúng sanh Tuy thiệt phẩm bạn,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính thích, quên ân, trái đức,

Không xót tmùi hương chăm sóc dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu mang giao,

Thì những người dân ấy không lẽ bắt buộc thân.

Mẹ sanh nhỏ nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhường nhiệm vụ trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng do tnhị,

Cho buộc phải thân thể hình dáng kém nhẹm suy.

lúc sanh sản nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinch ngày tiết tầm tã,

Ví nlỗi thọc máu trâu dê,

Nhứt sinh thập tử những bề khó khăn.

Con còn nhỏ tuổi phải lo snạp năng lượng sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải rửa ráy, đề nghị giặt, cọ trôn,

Biết rằng bẩn thỉu dáy người mẹ không ngại gì.

Nằm phía ướt, nhỏ nằm phía ráo,

Sợ mang đến nhỏ ướt áo, ướt chăn uống,

Hoặc Lúc ghẻ chóc khắp thân,

Ắt con phải chịu trăm phần thảm tmùi hương.

Trọn bố năm mút nương sữa bà bầu,

Thân ốm mòn như thế nào nệ cùng với con,

Đến Lúc vừa mới được phệ khôn,

Mẹ phụ vương dạy dỗ mang lại nhỏ đổ vỡ lòng,

Cho đến lớp mlàm việc thông trí huệ,

Dựng vk ck có núm có tác dụng ăn,

Ước mong muốn con được yêu cầu thân,

Dầu đến phụ huynh cơ xấu quản lí chi.

Con đau gầy ngay lập tức lo chạy,

Dầu tốn hao bí quyết mấy cũng đành,

Lúc nhỏ căn uống căn bệnh đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sinh bởi non biển lớn,

Cớ sao bé chẳng biết ơn này!

Hoặc Lúc phạm tội bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng với trừng mắt,

Khinch trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con chẳng nhắc ra bỏ ra,

Không tuân Sư phú nghi lễ chẳng tường.

Lời bảo ban song đường không kể,

Tiếng khuyên rnạp năng lượng anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng số đông đường,

Ra vào lui tới mắng càn người bên trên.

Vì lỗ mãng tánh quen thuộc có tác dụng bướng,

Chẳng đề cập lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ bạn lành theo thuộc chúng dữ,

Nết tập quen làm cho sự ngang trái,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ cha vứt bà mẹ trốn lịch sự quê người

Trước còn tập theo thời theo cầm,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi mua sắm kiếm lời,

Hoặc vào quân lính cùng với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngnạp năng lượng bởi vì bà xã vì con,

Quên cha quên bà mẹ tình thâm nám,

Quên xứ quên ssinh sống nhiều năm không về.

Xem thêm:

Ấy là nói những người dân gồm chí,

Chớ đa số du hý mà thôi,

Sau Khi phá hết của rồi,

Phải search phương thơm kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm giật, hay những bài bạc,

Phạm tội hình, tù túng ngục tù bắt buộc vương,

Hoặc Khi có bệnh thân con đường,

Không bạn nuôi chăm sóc quăng quật thân không tính đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô bác,

Cùng người mẹ phụ thân xao xác bi thương rầu,

Tmùi hương nhỏ khóc lóc ưu sầu,

Có Khi với bệnh đui mù vương vít.

Hoặc bệnh nguy kịch vị thương quá lẽ,

Phải băng hà có tác dụng quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Tsoát đình, tửu quán, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo thiết bị bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh giấc chiêu tập khang,

Làm mang đến cha mẹ than van,

Sanh con bất hiếu bắt buộc có giờ đồng hồ đời.

Hoặc bố mẹ mang đến hồi già yếu hèn,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt hầu hết điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con ko phân phối bỏ liều chẳng thương.

Phận con gái còn nương cha mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào đơn vị,

Dễ sai dễ khiến cho rộng là nam nhi.

Song mang lại lúc tòng phu xuất giá bán,

Lo bên ông xã chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội rét biệt tăm biệt bên.

Quên dưỡng dục tuy nhiên thân ân trọng

Không nhớ công với nặng nề đẻ nhức,

Chẳng lo báo ân cù lao,

Làm đến bố mẹ bi quan rầu thảm cố kỉnh.

Nếu bố mẹ la rầy quở trách mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng né,

Chớ bỏ ra ông chồng đánh triền miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền hậu chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam thanh nữ,

Nói ko cùng nghiệp dữ phải mang.

Nghe Phật chứng tỏ đều đàng,

Trong mặt hàng đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, mang cây lấy củi,

Đập lệ mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các nang lông,

Thảy đều rướm huyết, ướt váy cả thân.

Đến mê man tinh thần cô động,

Một giây lâu mới thức giấc than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ ko hơn bạn mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lỡ lầm,

Ruột gan có lẽ nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nđần ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu nai lưng tố,

Xin Thế Tôn mẫn rứa bi lạm,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận song thân của bản thân mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn phụ vương nghĩa bà mẹ nặng trĩu nằn nì,

Không pmùi hương báo đáp cho đủ mức độ đâu.

Ví tất cả người ơn sâu dốc trả,

Cõng bà mẹ phụ thân tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nđần kiếp ơn cơ không thường.

Ví gồm tín đồ gặp mặt cơn đói lạnh,

Nuôi song thân dưng không còn thân này,

Xương xay giết nát phân thây,

Trải trăm nlẩn thẩn kiếp ơn trên đây chưa đồng.

Ví bao gồm tín đồ vì chưng công sinh chăm sóc,

Tự tay mình khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu đựng thân mù buổi tối như vọc,

Đến trăm ndở người kiếp ơn này thnóng đâu.

Ví có bạn vắt dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút ít không còn chổ chính giữa can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm ndại dột kiếp rạm ân đâu bằng.

Ví bao gồm người tiêu dùng nlẩn thẩn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận ở đâu,

Tuy là việc nặng nề biết bao,

Trải trăm ndại kiếp không sao đáp đền.

Ví bao gồm tín đồ vì ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật ráng đèn,

Cđọng treo điều này trọn năm,

Trải trăm nngu kiếp ân rạm không đền.

Ví bao gồm bạn xương nghiền ra ngấn mỡ,

Hoặc cần sử dụng dao chặt bửa thân mình,

Xương tan giết thịt nát chẳng pnhân hậu,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp ơn trên không đồng.

Ví bao gồm fan vày công dưỡng dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm cho thân thể đánh tan,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp rạm ân không thường.

Nghe Phật nói thảy các ghê hãi,

Giọt lệ tràn khó nỗi nỗ lực ngăn uống,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật bắt đầu bảo những sản phẩm Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ sau này,

Các ngươi ao ước đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinch trên đây lưu lại truyền.

Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng,

Cùng hối hận các tội trạng xưa,

Cúng dường Tam Bảo sớm khuya,

Cùng là tu phước chẳng chừa món đưa ra.

Rằm tháng Bảy đến kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng rất nhiều dự lễ này,

Sắm sanh lễ trang bị đủ đầy,

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng.

Đặng nguyện cầu tuy vậy mặt đường ngôi trường tbọn họ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thanh nhàn,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của bản thân.

Mình còn cần đề xuất chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy đinc ninh,

Khá đề nghị y test phụng hành đừng sai

Được những điều đó new là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu thứ nhất, thiệt là trọng cầm cố.

Sau Khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh bốn bề.

Trong ngục này từng ngày lửa cháy,

Đốt tù đọng hết thảy thành than,

Có lò nấu Fe cho tan,

Rót vào vào mồm phạm nhân hành hình.

Một vá đầy đủ cho những người tchúng ta khổ,

Lột giết da nhức thấu trung ương can,

Lại gồm chó Fe, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tầy,

Ở vào ngục tất cả giường bằng sắt,

Bắt tù hãm nằm khắp đó ngừng,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng giết thau.

Móc bằng Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ toá nhỏng mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ nlỗi tương.

Những hình pphân tử vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều có phương pháp trị riêng biệt,

Nlỗi là xe pháo sắt phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng chết tức khắc rất đỡ,

Vì nghiệp dulặng không nỡ hành thân,

Ngày đêm thư hùng muôn lần,

Đến trăm nlẩn thẩn kiếp không xong xuôi một giây.

Sự hành phạt trên A-tỳ lao tù,

Rất nặng nề vật nài nmộc nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi hồ hết phải nhiệt tình,

Thừa hành các vấn đề giãi bày khoản trên.

Nhứt là buộc phải Kinc này in chnghiền,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Nhỏng ai chnghiền một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một vì Thế Tôn

Nếu in đặng nlẩn thẩn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ giống như ssống nguyền.

Cha bà mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về chình họa Thiên cung.

lúc lời Phật giảng vừa xong xuôi,

Khắp vào tứ đọng chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng vật nài,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nngây ngô kiếp lời Thầy không bao giờ quên.

Ví nlỗi bị bá thiên đao tìm.

Khắp thân này đâm chém nhẹm phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nngớ ngẩn kiếp lời Thầy chẳng không nên.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm nđần độn kiếp nhỏng vọc,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền tthánh thiện đhình ảnh lễ,

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu Kinc,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chăm tu hành.

Phật new bảo: A-nan cần biết!

Quyển Kinc này quả thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là crộng Kinch.

Các ngươi phải giữ lại gìn điều tỉ mỷ,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử cực kỳ mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin Chắn chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật tiền,

Nhất vai trung phong đảnh lễ rồi tức tốc lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mlàm việc mang!

Chân nlỗi một áng linc quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn số đông không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt phần đa mặt đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc kia như thế nào không giống dòng chẳng đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa cái dung nhan,

Sắc là ko, không nhan sắc giống hệt.

Tbọn họ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân không xét cũng một mầu cố thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng chấm dứt này mà,

Sạch bẩn thỉu, thêm giảm cũng chính là chân không

Ấy vậy đề xuất xét thông số đông lẽ,

Nlỗi hư ko sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như thế,

Lục nai lưng kia cũng đề cập là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minc nương bỏ ra nhưng mà có?

Bổn định tánh không soi nó cần tiêu!

Đã ko lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô ssống đắc là câu hay diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân không bổn tánh nlỗi như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không ngnạp năng lượng xấu hổ còn đlo âu sợ!

Mộng tưởng không chổ chính giữa chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn định tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng bắt buộc đạo mầu!

Tam cầm Phật ngôi cao bệnh quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu buộc phải.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần crúc giúp đề xuất đạo thiền lành.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Crúc vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy cơ mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là buổi tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy phải Bát-nhã tmáu qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, tình nhân đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đẹp vàng tươi,

Tướng giỏi quang quẻ minch vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi mập,

Mắt trong tợ nước tứ mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện nay thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện hy vọng độ chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương thơm Cực Lạc thế giới Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (phần lớn, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Tkhô giòn Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng bé,

Vâng lời Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đhình ảnh lễ,

Mười pmùi hương Tam cụ,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con mang đến trưởng thành,

Mẹ dày đau đớn,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn uống quăng quật ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy gồm công cha,

Chẳng cai quản yếu ớt già,

Sanh nhai lam bè lũ.

Quyết thuộc trả vũ,

Phấn đấu nuôi nhỏ,

giáo dục và đào tạo vuông tròn,

Đem con đường học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém nhẹm nhát.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành kính cẩn,

Đạo tràng tkhô nóng tịnh,

Tăng Bảo nghiêm túc,

Hoặc thừa Tự tứ,

Hoặc hiện nay tđê mê tnhân từ,

Đầy đủ thiện tại duyên ổn,

Rủ lòng lạm mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thay,

Thân vai trung phong yên ổn ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã tắt thở,

Ác đạo xa lìa,

Cđợi thành Phật trái.

Ngưỡng trông các Đức Nhỏng Lai

Khắp cõi hư ko,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh đệ tử thương hiệu là Mục Liên,

Lòng nhỏ chiêu tập đạo tu thánh thiện,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền đêm ngày.

Nghe ghê Phật ttiết bảy ngày,

Minh trọng tâm con kiến tánh Nhỏng Lai trọn lành,

Lục thông không thiếu yêu cầu danh,

Muốn nắn kiếm tìm cha mẹ lòng thành gắng công,

Đền ơn mang đến bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn xem vòng trần gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn nđần độn,

Ốm bé, đói khát trong lối quỷ ma.

Mục Liên kêu chị em khóc la,

Đau lòng tmùi hương bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Tkhô hanh Đề thấy được con bản thân,

Mục Liên cứu giúp bà bầu hết tình núm công

Con ơi! Mẹ đói trong tim,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thsinh sống than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một chén mang sang trọng bà bầu mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy gớm hoàng,

Trong lòng âu sầu, than khóc bi ai tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ bản thân,

Trlàm việc về lạy Phật van nài mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh tkhô nóng chú nguyền.

Cầu mang lại phụ mẫu mã hiện tại tiền,

Lục thân, quyến nằm trong thận trọng điều hoà.

Bảy đời prúc chủng loại đã qua,

Về ttránh hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi rảnh rỗi thanh nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập bầy trai Tăng.

Sắm sinh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ trái, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, chóng, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén rubi đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành vai trung phong dọn tiệc Lan Bồn riêng biệt.

Cúng nhường Tam Bảo cầu Kinh,

Chỏng Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu mang đến thí công ty trai bọn,

Tâm hành tnhân từ định, vái van chúc nguyền.

Tkhô hanh Đề khổ ách hết ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương thơm prúc mẫu mã hiện tại thành nuôi bé.

Nnhị cơm trắng cho mút sữa hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng trĩu tmùi hương nhỏ tận tình.

Trời cao đất rộng bạt ngàn,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tđọng trọng ân,

Độ đời ba cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn prúc mẫu mã cần danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin lấy hồi phía đều miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu tía cphía não phiền

Nguyện knhì trí tuệ vô bờ sáng ngời

Nguyện trừ tội cphía bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phđộ ẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện rước công đức tạo thành ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng trọn nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này đồ đệ, với đại chúng, cung kính trước Phật, thực tâm đọc tụng, tởm... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm, xe cộ Pháp hay gửi, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng thịnh, trái đất hoà bình, nhân dân an lạc.

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... cùng chỏng thiện nam giới tín phụ nữ, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua căn bệnh ngoài, thân trọng tâm an nhàn, thường được kiết tường, vạn sự suôn sẻ, phân phát trung ương Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thnóng nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến thịnh vượng, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trung ương tự đối chúng sinch lớn lên.

Lại nguyện: Cầu khôn cùng mùi hương linch ..... thuộc clỗi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương dựa vào mức độ Phật, cho được đạo tràng, nghe gớm nghe Pháp, nhanh chóng thoát mặt đường mê, sinc về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, bạn còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, vạc lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ Kinch tạng, trí huệ nhỏng biển cả. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại bọn chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào tiếng hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng tkhô hanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.