MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2246/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG vào LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT;BÃI BỎ vào LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Lý yến và tạ thừa quân

Côngbố kèm theo quyết định này Danh mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu sửa đổi, bổ sung tronglĩnh vực bảo vệ thực vật; bãi bỏ trong lĩnh vực thú y nằm trong phạm vi chức năngquản lý đơn vị nước của Sở nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gồm trách nhiệmhướng dẫn, theo dõi, đôn đốc cùng kiểm tra câu hỏi thực hiện công khai minh bạch thủ tục hànhchính trên Sở nntt và cách tân và phát triển nông buôn bản và những cơ quan, đơn vị liênquan.

Điều 3. ChánhVăn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; người có quyền lực cao Sở nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn; Thủtrưởng những sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND những huyện, thị xã, thành phố; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quanchịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng chính phủ nước nhà (Cục KSTTHC); - chủ tịch, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; - Bưu điện tỉnh; - VNPT Hưng Yên; - Trung tâm TT - thành phố hà nội tỉnh; - Lưu: VT, PVHCC&KSTTThảo

CHỦ TỊCH trần Quốc Văn

DANH MỤC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, BỔ SUNG trong LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

STT

Tên thủ tục hành bao gồm (TTHC)

Tên VBQPPL qui định nội dung sửa đổi, té sung

Địa điểm thực hiện

Lệ phí

Phí

Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Quyết định chào làng của bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

Ghi chú

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo đảm an toàn thực vật

Trung tâm giao hàng hành bao gồm công và điều hành và kiểm soát TTHC thức giấc Hưng Yên, số 02, đường chùa Chuông, phường Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh giấc Hưng Yên.

- Nộp hồ nước sơ: điểm mừng đón hồ sơ Sở nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn.

Xem thêm: Giá Bán Máy Bơm 2 Ngựa Giá Bao Nhiêu, Máy Bơm Nước 2 Ngựa (Hp)

- dấn kết quả: điểm trả tác dụng tập trung.

Không

800.000 đồng/lần

x

- Số làm hồ sơ TTHC: 1.004363.

2

Cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc đảm bảo an toàn thực vật

Thông bốn số 11/2022/TT-BNNPTNT

Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công và điều hành và kiểm soát TTHC thức giấc Hưng Yên, số 02, đường miếu Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Nộp hồ sơ: điểm mừng đón hồ sơ Sở nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn.

- nhấn kết quả: điểm trả kết quả tập trung.

Không

800.000 đồng/lần

x

Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV

- Số hồ sơ TTHC: 1.004346.

II. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ TRONGLĨNH VỰC THÚ Y

STT

Tên TTHC

Tên VBQPPL giải pháp việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

Quyết định ra mắt của bộ trưởng liên nghành Bộ nntt và cải cách và phát triển nông thôn

Ghi chú

1

Kiểm dịch so với động đồ thủy sản gia nhập hội chợ, triển lãm, tranh tài thể thao, màn trình diễn nghệ thuật; sản phẩm động đồ vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

- đưa ra cục Thú y tỉnh Hưng im (đường đánh Nam, phường Lam Sơn, tp Hưng Yên).

- Hoặc trên Trạm thú y những huyện, thị xã, tp trực thuộc chi cục Thú y.

- Số hồ sơ TTHC: 1.001094.

Bài viết liên quan