*
*
*
*
Nguyên Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản vn Lê Khả Phiêu (1931-2020).

Bạn đang xem: Cựu tổng bí thư lê khả phiêu qua đời

Từ năm 1947 mang lại năm 1949, Đồng chí dạy bình dân học vụ ở xã. Mon 6/1949 bè bạn được tiếp thụ vào Đảng cùng sản Việt Nam, phụ trách công tác làm việc tuyên truyền, làm cho Chánh Văn phòng bỏ ra bộ xã.

Từ mon 5/1950 mang đến tháng 8/1954, Đồng chí nhập ngũ, làm cho chiến sĩ, rồi đảm nhiệm các chức vụ Tiểu team tr¬ưởng, Trung team trưởng, chủ yếu trị viên phó Đại đội, chính trị viên Đại đội, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

Từ tháng 9/1954 cho tháng 3/1955, Đồng chí học bổ túc quân chính trung cấp khoá I.

Từ tháng 3/1955 mang đến tháng 3/1958, Đồng chí thứu tự đảm nhiệm những chức vụ Trưởng tè ban tổ chức triển khai Trung đoàn, thiết yếu trị viên tè đoàn; Phó chủ nhiệm rồi nhà nhiệm chủ yếu trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Tháng 4/1958, Đồng chí là học viên Trường thiết yếu trị trung cao.

Từ tháng 6/1961 mang lại năm 1966, Đồng chí theo thứ tự giữ các chức vụ phó ban Cán cỗ rồi trưởng ban Tổ chức, Phòng thiết yếu trị S¬ư đoàn 304; sau đó làm Phó thiết yếu uỷ rồi chính uỷ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu vực Hữu Ngạn, Đảng uỷ viên S¬ư đoàn.

Tháng 7/1967, Đồng chí vào mặt trận Trị Thiên chiến đấu, làm bao gồm uỷ Trung đoàn 9. Mon 01/1968, Đồng chí kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9.

Năm 1970, Đồng chí làm cho Tr¬ưởng Phòng tổ chức Quân khu Trị Thiên.

Từ mon 10/1971 đến tháng 02/1974, Đồng chí làm Phó chủ nhiệm thiết yếu trị Quân khu Trị Thiên.

Tháng 3/1974, Đồng chí làm chủ nhiệm chủ yếu trị Quân khu Trị Thiên (sau là binh đoàn 2), Đảng uỷ viên Quân đoàn.

Tháng 02/1978, Đồng chí quản lý nhiệm thiết yếu trị rồi Phó chính uỷ kiêm công ty nhiệm chủ yếu trị Quân khu vực 9.

Xem thêm: Tiệm Vàng Kim Nguyên Thành, Hồ Chí Minh City, Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Nguyên Thành

Tháng 8/1980, Đồng chí có tác dụng Phó tứ lệnh về chủ yếu trị kiêm chủ nhiệm bao gồm trị Quân khu 9, được thai vào Th¬ường vụ rồi Phó bí thư¬ Đảng uỷ Quân khu.

Tháng 3/1983, Đồng chí giữ chức nhà nhiệm thiết yếu trị Quân quần thể 9.

Tháng 4/1984, Đồng chí quản lý nhiệm thiết yếu trị cỗ Tư lệnh 719, Đồng chí được thăng quân hàm thiếu thốn t¬ướng.

Năm 1986, Đồng chí có tác dụng Phó Tư¬ lệnh về bao gồm trị kiêm chủ nhiệm chủ yếu trị cỗ Tư lệnh 719, làm cho Uỷ viên rồi Phó túng thư¬ Ban cán sự cỗ Tư lệnh 719.

Tháng 6/1988, Đồng chí được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 8/1988, Đồng chí có tác dụng Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân nước ta (phụ trách khối tổ chức, cán bộ, bảo vệ).

Tại Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần máy VII (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, phân công thống trị nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng Việt Nam, Uỷ viên Th¬ường vụ Đảng uỷ Quân sự tw (nay là Quân uỷ Trung ương).

Tại họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thiết bị ba, khoá VII, Đồng chí được bầu vào Ban túng thiếu thư trung ương Đảng.

Tháng 6/1992, Đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại họp báo hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trung ương khoá VII (tháng 01/1994), Đồng chí được bầu vào Bộ thiết yếu trị.

Tại Đại hội Đảng nước ta lần sản phẩm VIII (tháng 6/1996), Đồng chí thường xuyên được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng và được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ thiết yếu trị, được cử thâm nhập Thường vụ Bộ chủ yếu trị, phân công làm trực thuộc Bộ bao gồm trị kiêm Trưởng Ban đảm bảo an toàn Chính trị nội bộ Trung ương.

Tại họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw lần đồ vật tư, khoá VIII (tháng 12/1997), Đồng chí được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam, túng thư Đảng uỷ Quân sự tw (nay là Quân uỷ Trung ương).

Đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng những khoá VII, VIII; bí thư tw Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ bao gồm trị các khoá VII, VIII; Uỷ viên thường vụ, sở tại Bộ thiết yếu trị khoá VIII; Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá VIII (từ tháng 12/1997 mang đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khoá IX, X.

Tháng 10/2006, Đồng chí được nghỉ công tác làm việc theo chế độ.

Do có nhiều công lao và kết quả xuất sắc đối với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng ngay thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao thâm khác của nước ta và quốc tế./.