*
Lv.

Bạn đang xem: Thẻ kinh nghiệm lv 15

1
0Lv. 2 220Lv. 3 1.260Lv. 4 3.480Lv. 5 7.140
*
Lv. 6 12.500Lv. 7 19.695Lv. 8 29.000Lv. 9 40.500Lv. 10 54.500
*
Lv. 11 71.000Lv. 12 90.000Lv. 13 112.000Lv. 14 137.000Lv. 15 165.000
*
Lv. 16 196.000Lv. 17 230.500Lv. 18 268.500Lv. 19 310.000Lv. đôi mươi 354.500
*
Lv. 21 403.500Lv. 22 456.000Lv. 23 512.000Lv. 24 572.500Lv. 25 637.000
*
Lv. 26 705.500Lv. 27 778.000Lv. 28 855.500Lv. 29 937.000Lv. 30 1.023.000
*
Lv. 31 1.113.500Lv. 32 1.208.500Lv. 33 1.308.500Lv. 34 1.413.500Lv. 35 1.523.000
*
Lv. 36 1.638.000Lv. 37 1.757.500Lv. 38 1.882.500Lv. 39 2.012.000Lv. 40 2.147.500
*
Lv. 41 2.288.000Lv. 42 2.434.000Lv. 43 2.585.000Lv. 44 2.742.000Lv. 45 2.904.500
*
Lv. 46 3.072.500Lv. 47 3.246.500Lv. 48 3.426.000Lv.

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Chrome Win 10, Cách Bật Thông Báo Gốc Của Chrome Trên Windows 10

49
3.611.000Lv. 50 3.802.500
*
Lv. 51 4.000.000Lv. 52 4.300.000Lv. 53 4.650.000Lv. 54 5.000.000Lv. 55 5.400.000
*
Lv. 56 5.850.000Lv. 57 6.350.000Lv. 58 6.900.000Lv. 59 7.300.000Lv. 60 7.850.000
*
Lv. 61 8.400.000Lv. 62 9.000.000Lv. 63 9.600.000Lv. 64 10.250.000Lv. 65 10.900.000
*
Lv. 66 11.600.000Lv. 67 12.350.000Lv. 68 13.150.000Lv. 69 14.000.000Lv. 70 14.900.000
*
Lv. 71 15.850.000Lv. 72 16.850.000Lv. 73 17.850.000Lv. 74 18.850.000Lv. 75 19.850.000
*
Lv. 76 21.850.000Lv. 77 23.850.000Lv. 78 25.850.000Lv. 79 27.850.000Lv. 80 29.850.000
*
Lv. 81 32.850.000Lv. 82 35.850.000Lv. 83 38.850.000Lv. 84 41.850.000Lv. 85 44.850.000
*
Lv. 86 48.850.000Lv. 87 52.850.000Lv. 88 56.850.000Lv. 89 60.850.000Lv. 90 64.850.000
*
Lv. 91 69.850.000Lv. 92 74.850.000Lv. 93 79.850.000Lv. 94 84.850.000Lv. 95 89.850.000
*
Lv. 96 95.850.000Lv. 97 101.850.000Lv. 98 107.850.000
*
113.850.000