Nén dữ liệu:Chế độ này sẽ giúp đỡ ,các data được thiết lập từ internet về như image, sound hay đoạn clip sẽ được nén lại để tiết kiệm dung lượng sử dụng mạng . Ngoài ra còn giảm dung lượng các image, data khi chúng ta upload lên Internet.

Bạn đang xem: Trình tiết kiệm dữ liệu

Bật nhằm kích hoạt chức năng này">

*

*

Chặn dữ liệu chạy ngầm :Trong các máy điện thoại Android luôn có những ứng dụng chạy ngầm , cùng làm tiêu tốn dữ liệu mạng năng lượng điện thoại của chúng ta . Chính sách này để giúp đỡ bạn sút thiểu những ứng dụng chạy ngầm này , để giảm thiểu việc sử dụng dung lượng 3G.

*

Thống kê dữ liệu sử dụng :

Tính năng này đã giúp các bạn thống kê được dung lượng sử dụng trong một mon . Thống kê data cụ thể cho các bạn những ứng dụng sử dụng dữ liệu,dung lượng mạng theo ngày, mon để người tiêu dùng cân nhắc, chống chặn các ứng dụng này.

*


1.

Xem thêm: Nhận Định Wolves Đấu Với Crystal Palace, Crystal Palace Đấu Với Wolves 22:00 05/03

Cu00e1ch thu1ef1c hiu1ec7n Cu00e1ch 1: Bu01b0u1edbc 1: Hiu1ec3n thu1ecb thanh menu cu1ee7a u0111iu1ec7n thou1ea1i Bu01b0u1edbc 2: Chu1ecdn vu00e0o icon mu0169i tu00ean u1edf gu00f3c tru00ean cu00f9ng bu00ean phu1ea3i mu00e0n hu00ecnh Bu01b0u1edbc 3: Chu1ecdn Icon Chu1ebf u0111u1ed9 siu00eau tiu1ebft kiu1ec7m du1eef liu1ec7u (Ultra Data Saving Mode). Bu01b0u1edbc 4: Chu1ecdn Bu1eadt Cu00e1ch 2: Bu01b0u1edbc 1: Vu00e0oSetting ( cu00e0i u0111u1eb7t) Bu01b0u1edbc 2 : Chu1ecdn vu00e0o Quu1ea3n lu00fd thu00f4ng minh Bu01b0u1edbc 3: Chu1ecdn chu1ebf u0111u1ed9 siu00eau tiu1ebft kiu1ec7m du1eef liu1ec7u 3.Cu00e1c chu1ee9c nu0103ng cu1ee7a chu1ebf u0111u1ed9 siu00eau tiu1ebft kiu1ec7m du1eef liu1ec7u Nu00e9n du1eef liu1ec7u:Chu1ebf u0111u1ed9 nu00e0y su1ebd giu00fap ,cu00e1c data u0111u01b0u1ee3c tu1ea3i tu1eeb mạng internet vu1ec1 nhu01b0 image, sound hay video su1ebd u0111u01b0u1ee3c nu00e9n lu1ea1i u0111u1ec3 tiu1ebft kiu1ec7m dung lu01b0u1ee3ng su1eed du1ee5ng mu1ea1ng . Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3 cu00f2n giu1ea3m dung lu01b0u1ee3ng cu00e1c image, data lúc bu1ea1n upload lu00ean Internet. Bu1eadt u0111u1ec3 ku00edch hou1ea1t tu00ednh nu0103ng nu00e0y"> Chu1eb7n du1eef liu1ec7u chu1ea1y ngu1ea7m :Trong cu00e1c mu00e1y u0111iu1ec7n thou1ea1i apk luu00f4n cu00f3 cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng chu1ea1y ngu1ea7m , vu00e0 lu00e0m tiu00eau tu1ed1n du1eef liu1ec7u mu1ea1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n . Chu1ebf u0111u1ed9 nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n giu1ea3m thiu1ec3u cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng chu1ea1y ngu1ea7m nu00e0y , u0111u1ec3 giu1ea3m thiu1ec3u viu1ec7c su1eed du1ee5ng dung lu01b0u1ee3ng 3G. Thu1ed1ng ku00ea du1eef liu1ec7u su1eed du1ee5ng : Tu00ednh nu0103ng nu00e0y su1ebd giu00fap cu00e1c bu1ea1n thu1ed1ng ku00ea u0111u01b0u1ee3c dung lu01b0u1ee3ng su1eed du1ee5ng trong mu1ed9t thu00e1ng . Thu1ed1ng ku00ea data chi tiu1ebft đến bu1ea1n nhu1eefng u1ee9ng du1ee5ng su1eed du1ee5ng du1eef liu1ec7u,dung lu01b0u1ee3ng mu1ea1ng theo ngu00e0y, thu00e1ng u0111u1ec3 ngu01b0u1eddi du00f9ng cu00e2n nhu1eafc, ngu0103n chu1eb7n cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng nu00e0y. ","product_id":0,"type":0,"date":1494515787,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/4149/602599/co-nen-su-dung-che-do-sieu-tiet-kiem-du-lieu-khong.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"enbay_9x","name":"Nguyu1ec5n Thu1ecb Thu1ee7y","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thuytmdt4a